play

Aurinkovoimalanke Valkiasuolla: Vastaus avoimeen kirjeeseen

Winda Energy Oy

Vastine

10.6.2024

Aurinkovoimalahankkeemme Parikkalassa on herättänyt avoimen kirjeen kirjoittajien keskuudessa huolta luonnon ja kuukkelien tulevaisuuden näkökulmasta. Kirjoittajat ovat myös huolissaan hankkeen vastuullisuudesta.

Ymmärrämme hyvin, että vaikka kyse on uusiutuvasta energiasta, niin myös aurinkovoimahanke voi herättää huolta luonnonsuojelijoiden keskuudessa. Aurinkovoimahankkeet ovat lisääntyneet ympäri Suomen ja tuovat muutoksia hankealueiden maisemaan hankepaikkakunnilla lähivuosina.

Winda Energy pyrkii toimimaan vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen kaikissa uusiutuvan energian hankkeissaan. Parikkalaan sijoittuvan hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon kuukkelien esiintyminen Parikkalan alueella jo hankekehityksen esiselvitysvaiheessa.

Luontoselvitykset ovat luonteva osa hankekehitystämme. Tarkastelemme hankkeissamme vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden kannalta ja pohdimme mahdollisia kompensointikeinoja hankekohtaisesti. Näistä olemme myös Parikkalassa valmiita keskustelemaan yhdessä paikallisten kanssa. Hankealueen läpi tulee kulkemaan ekologinen käytävä, joka auttaa suurempia nisäkkäitä, mutta myös kuukkeleita liikkumaan elinalueiden välillä. Merkittäviä luontoarvoja hankealueella ei ole selvitystyön perusteella löydetty.

Lajitietokeskuksen salassa pidettävien aineistojen perusteella lähimmät havainnot kuukkelista oli tehty n. 1,5 km päässä hankealueesta vanhemman metsän puolella. Aurinkovoimalan rakentamisen ja toiminnan aikainen häiriö ei ulotu alueen välitöntä lähiympäristöä kauemmas. Hankealue on talousmetsää, jonka ikä vaihtelee 15-45 vuoden välillä, eikä se ole tyypillistä metsää kuukkelien pesimistä ajatellen. Vanhempaa havumetsää ei kuulu hankealueeseen. Hankkeen luvitusprosessissa on kuultu myös viranomaisia ja ELY-keskusta.

Hakkuut alueella on sovittu hankkeessa nimenomaan ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti toteutettavaksi ennen 1.4. johtuen hankealueella sijaitsevasta kalasääksen pesinnän aikaisesta rauhoitusalueesta. Hakkuut ovat toteutettu tässä aikataulussa tällä noin 10 hehtaarin rauhoitusalueella. Tietojemme mukaan tällä hetkellä hankealueella on vielä 10 hehtaaria metsäalueita jäljellä.

Hankealueen ympäristö on pääosin hakkuualueita ja talousmetsää. Lähimpään luonnonsuojelualueeseen on 340 metriä. Simpelejärveen on pienimmillään kaksi kilometriä matkaa hankealueelta. Tulemme tekemään vesistövaikutusten selvityksen vielä ennen rakentamisen alkamista ja pohdimme mm. hulevesialtaan rakentamista.

Meille on tärkeää, että hankkeessamme on otettu huomioon myös kuukkelien suojelualueet. Jatkamme tarpeen vaatiessa selvitystyötä näiden väitteiden osalta ja pyrimme varmistamaan, että aurinkovoimahankkeemme ei vaikuta kuukkelien elintilaan tai vesistöihin haitallisesti.

Winda Energy Oy

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta